Menu

Generalforsamling 2016

 

Referat af Oldboysafdelingens generalforsamling den 29/1 2016 i VB Parken.

 

Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte medlemmer.

 

1. Valg af dirigent – efter bestyrelsens forslag valgtes enstemmigt Gert Eg, der fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2. Formandens beretning – Robert Torntoft omtalte 2015 som et sportsligt godt år for de 2 tilbageværende oldboys/veteranhold, der spiller i DGI´s turneringer. Senior Oldboys 11-mands Superliga er i vinterpausen halvvejs gennem den igangværende turnering og har i suveræn stil vundet alle 8 efterårskampe med stor pointafstand til nr. 2. Turneringen for Superveteraner 7-mands følger kalenderåret. Holdet har i 2015 fået ny besætning og vandt i fornem stil turneringen med kun 1 nederlag i 45 kampe. Ved sæsonafslutningen i Bredballe blev holdet rost af de øvrige deltagende hold for det gode fodboldspil i sæsonens løb.

 

Formanden rettede en stor tak til Børge Mikkelsen for organisationen af kridtholdet og til Kim Andersen for hans styring af kioskholdet. Kim Andersen modtog på generalforsamlingen et gavekort som tak for indsatsen.

 

På egne vegne takkede formanden de 10 spillere, der i foråret troppede op og endevendte haven på Kornager (90-års fødselsdagsgave). De 10 kan vist lokkes igen i år med et par kolde øl.

 

Endvidere takkede formanden holdlederne, søndagsdirektøren, kridt- og kioskhold samt bestyrelseskollegerne for indsatsen i 2015. En stor tak var der til bankospillets gavesponsorer – særligt Klaus Eskildsen, Dan Cake, der bidrog med alle sidegevinsterne, hvilket alt bevirkede, at der igen i år var pænt overskud på bankospillet.

 

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

3. Kassereren aflægger regnskab – Hans Jørgen Lund gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på kr. 25.006,37 og en foreningsformue på kr. 128.335,82.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

 

4. Disponering af over-/underskud iflg. fremlagt regnskab - kassereren oplyste, at årets tilskud til VBA’s ungdomshold havde været mindre end tidligere – bl.a. som følge af underskuddet det foregående år.

 

Der var på generalforsamlingen enighed om, at indeværende års tilskud ”normaliseres”, og at årets overskud er basis for, at der overføres kr. 25.000 til VBA, hvis bestyrelse forestår den videre fordeling blandt ungdomsholdene. Tilskuddet øremærkes som tidligere som følger:

 

 

- Tilskuddet har til formål at støtte stævnedeltagelse og oplevelsesture og kombination heraf, sociale aktiviteter og tiltag, der er med til at fremme kammeratskab og sociale relationer mellem ungdomsspillerne.

 

5. Indkomne forslag

 

der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

6. Valg af bestyrelse – Alle medlemmer af den siddende bestyrelse var på valg. Gert Roland redegjorde for, at bestyrelsen gerne så sig udvidet med endnu et medlem, der i sæsonens løb har direkte kontakt med aktive spillere, og han foreslog Søren Kromann Larsen, der har erklæret sig villig, valgt som nyt medlem.

 

Der var enstemmigt genvalg/nyvalg af: Robert Torntoft (formand), Leif Jakobsen, Gert Roland Jensen, Jesper Hansen, Peter Fruergaard Hansen, Hans Jørgen Lund og Søren Kromann Larsen, der herefter udgør den samlede bestyrelse.

 

Ole Conradsen, søndagsdirektør, forestår fortsat søndagstræningen

 

7. Eventuelt – Gert Roland oplyste, at der er igangsat bestræbelser på etablering af endnu et 7-mandshold, idet udtrækning af det ene oldboyshold i den forgangne sæson har afstedkommet, at for mange aktive spillere ikke får turneringskampe. Nærmere orientering vil blive givet inden turneringsstart.

 

-------

 

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og gav ordet til formanden. Denne takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og der udråbtes et VB-leve for Oldboysafdelingen og for Vejle Boldklub.

 

Herefter blev af VB’s Venner serveret veltilberedte gule ærter og wienerschnitzel, og aftenen fortsatte med hyggeligt, socialt samvær.

 

 

Vejle, den 31/1 2016.

 

Ref.: Hans Jørgen Lund