Menu

Generalforsamling 2017

 

Referat af ordinær generalforsamling i VB Oldboysafdelingen den 27. januar 2017:

 

Formanden, Robert Torntoft, bød velkommen til de 30 fremmødte medlemmer. Han indledte herefter generalforsamlingen med at udtale mindeord om Erik Skaaning, der afgik ved døden den 21/12 2016. Erik Skaanings baggrund indenfor finansverdenen siden hans ankomst til Vejle og sluttende som underdirektør blev opridset. Ligeledes fremhævede formanden Erik Skaanings store betydning gennem mange år i klubben som spiller, anfører og som bestyrelsesformand i VB´s amatørdage. Forsamlingen mindedes Erik Skaaning ved et øjebliks stilhed.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog som dirigent Gert Eg, der valgtes enstemmigt. Dirigenten takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

  1. Formandens beretning.

Formanden gennemgik de enkelte holds præstationer i den forløbne sæson:

Veteraner – DGI Superliga Senior Old Boys, 11 - mands – Holdet sluttede såvel forårs- som efterårsturneringen som suveræne vindere med stor pointforskel til nr. 2 og med en fremragende målscore. Holdet led kun 2 nederlag og har ikke tabt på hjemmebane i 2 år – Holdleder Peter Fruergaard Hansen.

DGI Senior Old Boys +50 7-mands – Spillede i sæsonen 28 kampe, hvoraf blot 2 blev tabt. De 2 tabte kampe var dog nok til, at sidste års rækkemesterskab gled holdet af hænde, men holdet sluttede på en flot 2.-plads. Holdleder Søren Kromann.

Der søges fortsat efter en ny holdleder til sæsonen 2017.

DGI Old Boys +40 7-mands – Holdet sluttede forårssæsonen med en placering midt i sin række, mens efterårets indsats rakte til en flot, delt 2.-plads efter tab af kun 4 points. Den tabte kamp var til det senere vinderhold. Holdleder Niels Ole Præstbro.

 

Kurt Bakholt sørgede for en festlig afslutning for veteranholdets spillere med ledsagere i hjemmet i Skanderborg. Formanden deltog selv med stor fornøjelse og rettede tak til Kurt.

 

Endvidere rettede formanden stor tak til alle holdlederne og til lederen af søndagstræningen for god indsats, til ”kridtholdet” for opkridtning af baner i VB Parken og for vinduespudsning og til kioskholdet for trofast bemanding af Kiosk Øst på Vejle Stadion. Kim Andersen modtog et gavekort fra Old Boys som påskønnelse for sin indsats som indpisker i kiosken.

Indtægterne fra kridthold og kioskhold er det helt afgørende grundlag for Oldboysafdelingens økonomiske støtte til moderklubben.

Endelig takkede formanden bidragyderne til årets bankospil.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

  1. og 4. Kassereren aflægger regnskab – Disponering af over-/underskud iflg. fremlagt regnskab.

Hans Jørgen Lund gennemgik det omdelte regnskab, der udviste et overskud på kr. 8.257,77 og en foreningsformue pr. 31/12 2016 på kr. 136.593,59.

Kassereren oplyste, at bestyrelsen foreslog overskuddet overført til næste regnskabsår, og at Oldboysafdelingen yder tilskud til moderklubben på samme niveau som tidligere. Leif Jakobsen foreslog, at Oldboysafdelingens tilgodehavende hos moderklubben i henhold til udlån på kr. 50.000 eftergives helt eller delvis i 2017.

Efter en kort debat foreslog dirigenten, at generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at træffe beslutning om eftergivelse af gælden og ydelse af økonomisk støtte til moderklubben i overensstemmelse med de hidtil fulgte retningslinjer – alt under ansvar over for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen tilsluttede sig dette, og regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

 

  1. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

  1. Valg af bestyrelse.

Alle medlemmer af bestyrelsen var på valg og genvalgtes enstemmigt. Den samlede bestyrelse består herefter af: Robert Torntoft (formand), Jesper Eis Hansen, Peter Fruergaard Hansen, Leif Jakobsen, Gert Roland Jensen, Søren Kromann Larsen og Hans Jørgen Lund.

Dirigenten tilføjede, at Robert Torntoft ved genvalg til formand går ind i sit 60. år som leder i VB – enestående!

 

- Jesper Hansen påpegede, at mange aktive spillere i Oldboysafdelingen finder kontingentet til moderklubben for højt. Som bestyrelsesmedlem i moderklubben oplyste Peter Fruergaard Hansen, at moderklubbens bestyrelse havde foretaget en rundspørge om kontingentniveauet for oldboysspillere i naboklubber. Han måtte erkende, at VB -medlemmerne betaler indtil ca. 50% mere i årskontingent end i andre lokalklubber. Han påpegede imidlertid, at spilleraktive oldboysmedlemmer af VB har gratis adgang til ståpladser på Vejle Stadion ved hjemmekampe. Dette er mange sikkert ikke klar over.

Det blev oplyst, henvendelse om udlevering af årskort til hjemmekampe på Vejle Stadion skal ske til holdlederne for de enkelte hold. Holdlederne kan afhente årskortene på kontoret i VB Parken. I øvrigt overvejer moderklubbens bestyrelse i tiden indtil næste generalforsamling i VB kontingentniveauet for oldboysspillere.

- Hans Jørgen Lund oplyste, at der i de sidste 5-8 år har været en væsentlig medlemstilbagegang i Oldboysafdelingen – fra 140 til ca. 100 medlemmer. Dette har affødt en uformel drøftelse blandt bestyrelsesmedlemmer om den fremtidige udvikling i Oldboysafdelingens tilslutning. I dette forløb var der opkastet den ide på længere sigt at lade Oldboysafdelingen fusionere med f.eks. VB Senior Support, hvis medlemsskare for en dels vedkommende er gengangere i Oldboysafdelingen. Der er p.t. næppe udsigt til større medlemstilgang fra VB`s senior herrer og slet ikke fra eliteafdelingen. Ideen havde været luftet på seneste generalforsamling i VB Senior Support og blev dér positivt modtaget.

Ole Olesen bemærkede, at der andre steder med succes er indført muligheder for fodboldtræning året rundt på motionsplan for spillere, der blot møder op på fastsatte træningstider efter tid og lyst mod intet eller meget lavt kontingent. Noget tilsvarende kunne måske etableres og medvirke til medlemstilgang.

Oldboysafdelingens bestyrelse overvejer alle muligheder.

------------------------------------------

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt. Han overlod ordet til formanden.

Denne takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

 Der udråbtes et VB-leve for klubben.

Herefter var der spisning af de sædvanlige gule ærter og wienerschnitzel og efterfølgende hyggeligt samvær.

 

Ref.: Hans Jørgen Lund