Menu

Generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling i VB Oldboysafdelingen den 26. januar 2018.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.

 

Som dirigent valgtes Gert Eg, der fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

  1. Formandens beretning.

 

Dirigenten gav straks ordet videre til den afgående formand, Robert Torntoft, der under sin beretning kom ind på sine mange år i hhv. Horsens og Vejle og valgte nogle nøgleår ud, som har gjort specielt indtryk på ham. Han kom både omkring, hvordan Tommy Troelsen i sin tid slog Roberts græsplæne, og historier om Gert Egs første skridt i hans store VB karriere.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Gert Roland takkede Robert for hans store indsat gennem 60 år for VB og oldboysafdelingen. Robert vil blive hædret ved en senere lejlighed af VB, herunder af oldboysafdelingen.

 

 

  1. Kassereren aflægger regnskab.

 

I kassererens fravær gennemgik Peter Hansen årsregnskabet som for året gav et underskud på kr. 35.125,33. Dette skyldes dog at vi har eftergivet det store tilgodehavende, vi havde hos moderklubben på kr. 50.000. Egenkapitalen udgør ved regnskabsårets afslutning kr. 101.468,26.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Disponering af over-/underskud iflg. fremlagt regnskab.

 

Generalforsamlingen overlod bestyrelsen at træffe beslutning om ydelse af tilskud af foreningsformuen til moderklubben efter de hidtil fulgte retningslinjer.

 

  1. Indkomne forslag.

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

  1. Valg af bestyrelse.

 

Alle bestyrelsesmedlemmer var på valg. Robert Torntoft og Søren Kromann ønskede ikke genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Lars Fuglsang Knudsen, og øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Peter Fruergaard Hansen blev samtidig valgt som ny formand.

Den samlede bestyrelse består herefter af: Peter Fruergaard Hansen (formand), Jesper Eis Hansen, Leif Jakobsen, Gert Roland Jensen, Lars Fuglsang Knudsen og Hans Jørgen Lund.

 

 

Der var ingen punkter under eventuelt.

 

Dette var umiddelbart hovedpunkterne på en hyggelig generalforsamling, som vil blive huske som Roberts sidste som formand, god mad, nederlag til Sverige i håndbold og desværre en rekordlav tilslutning på 23 deltagere.

 

Ref.: Jesper Eis Hansen