Menu

Generalforsamling 2019

Referat af ordinær generalforsamling i VB Oldboysafdelingen den 25. januar 2019.

 

I generalforsamlingen deltog 24 medlemmer.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.

 

Bestyrelsen foreslog Gert Eg, der valgtes enstemmigt.

Dirigenten slog fast, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

  1. Formandens beretning.

 

Formanden indledte sin beretning med at mindes Leif Jakobsen, der afgik ved døden i maj 2018 efter nogen tids sygdom. Leif blev hurtigt efter sin bosætning i Vejle et aktivt medlem af VB. Han var medlem af moderklubbens bestyrelse og gennem mange år indtil sin død bestyrelsesmedlem i oldboysafdelingen. Han var en god repræsentant for VB i Vejle Idrætsråd. Leif var aktiv spiller på seriehold og på oldboys- og veteranhold. 

Leif mindedes af forsamlingen ved et øjebliks stilhed.

Herefter omtalte formanden de forskellige aktiviteter i Oldboysafdelingen i 2018: Nytårskur, efterårsopstart - hvor Robert Torntoft blev hædret af afdelingen og udnævnte til hidtil første æresmedlem – og bankospil.

Formanden omtalte endvidere sæsonens forløb for Superliga – Senior Oldboys + 40 (11-mands). Dette punkt blev suppleret af Niels Ole Præstbro (Senior Old Boys + 40 – 7.mands) og af Lars Fuglsang (Super Veteraner + 50 - 7-mands).

Endelig takkede formanden de mange oldboysmedlemmer, der har ydet en indsats for de enkelte hold og for søndagstræningen, kridthold, kioskhold og bestyrelseskollegerne.

Han mindede forsamlingen om, at der er brug for flere medlemmer, der en gang imellem vil give en ekstra hånd, såfremt oldboysafdelingen skal opretholde de indtægter, der er en forudsætning for ydelse af tilskud til ungdomsafdelingen og moderklubben i øvrigt.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

  1. Kassereren aflægger regnskab.

 

Hans Jørgen Lund gennemgik regnskabet for 2018, der udviste et overskud på kr. 44.175 og en foreningsformue på kr. 45.081. Der er i 2018 ydet et ekstraordinært stort tilskud til moderklubben – nemlig kr. 100.000 til anlæg af kunststofbane II. Dette har afstedkommet, at der er ændret lidt på regnskabsprincipperne, idet tilskuddene alene er modregnet i foreningsformuen, men ikke udgiftsført over driften. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

  1. Disponering af over-/underskud iflg. fremlagt regnskab.

 

Overskuddet overføres til næste regnskabsår. 

Det overlodes til bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen at træffe beslutning om ydelse af tilskud af foreningsformuen til moderklubben efter de hidtil fulgte retningslinjer.

 

  1. Indkomne forslag.

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

  1. Valg af bestyrelse.

 

I den siddende bestyrelse var de 5 medlemmer alle på valg. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen Mogens Thomsen. Alle blev genvalgt/valgt enstemmigt.

 

Den samlede bestyrelse består herefter af: Peter Fruergaard Hansen (formand), Jesper Eis Hansen, Gert Roland Jensen, Lars Fuglsang Knudsen, Hans Jørgen Lund og Mogens Thomsen

     

         7. Eventuelt.

 

Der var ingen punkter under eventuelt.

 

-----------------------

 

Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt og takkede for god ro og orden.

 

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og der udråbtes et VB-leve for klubben.

 

Efterfølgende var der spisning og hyggeligt samvær.

 

 

 

 

Ref.: Hans Jørgen Lund