Menu

Generalforsamling 2020

Referat af ordinær generalforsamling i VB Oldboysafdelingen den 31. januar 2020.

 

I generalforsamlingen deltog 23 medlemmer.

 

Formanden, Peter Fruergaard Hansen, bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Han tilføjede, at generalforsamlingen for første blev afholdt uden deltagelse af vor formand gennem mange år og æresmedlem, Robert Torntoft. Generalforsamlingen sendte varme tanker til Robert og ønskede ham alt godt.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.

 

Bestyrelsen foreslog Gert Eg, der valgtes enstemmigt.

Dirigenten slog fast, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

  1. Formandens beretning.

 

Nogle få medlemmer er faldet fra i årets løb. I hvert fald med hensyn til kontingentbetaling, men der er tale om medlemmer, der ikke har været aktive de senere år.

 

Turneringshold:

+40 7-mands klarede sig OK, men desværre måtte holdet trækkes midt på efteråret. Det er tvivlsomt, om holdet kommer i gang i 2020. Lars Fuglsang supplerede med, at det nu overvejes, om der i stedet skal tilmeldes et +60 hold. Spillerne vil blive inddraget i disse overvejelser.

 

+40 11-mands.  Spillede godt og havde god tilslutning og kunne således stille hold hver uge. Desværre første år i rigtig mange år, hvor man ikke vandt rækken, men blev 2 i foråret og 3 i efteråret. Alderen begynder at trykke, og der er tilgang af for få, yngre spilere.

 

+50 7-mands havde store problemer med at samle hold, og der var derfor for store udsving i præstationerne. Holdet vandt dog finalestævnet og endte som samlet nr. 3.

Generelt opfordres alle til at hjælpe med at få nye/yngre medlemmer/spillere.

 

Træning:

Søndagstræning - alle søndage HELE året - kl. 10 - 11,30 - og ledet af Ole Conradsen.

I vinterhalvåret er der desuden træning en hverdagsaften. Indtil 1/4 2020 hver onsdag fra 19,15 -20,30

 

 

Øvrige aktiviteter:

Der var som sædvanlig nytårskur første søndag i januar med five a side og hyggefrokost. 33 deltagere.

 

Generalforsamlingen blev afholdt sidste fredag i januar.

 

Efterårsopstart - igen sidste søndag i skoleferien med five a side og hyggefrokost med 25 deltagere.

 

 

 

 

Indtægtsgivende aktiviteter:

Kridtholdet, der holder VB Parkens kridtstreger friske og lige. Det meget trofaste hold består af: Børge Mikkelsen, Ole Olesen, Thorben Jensen, Gert Roland - og Erik Rosenlund, der (også) pudser vinduerne i VB Parken.

 

Kioskholdet, der troligt ved alle 1. holds kampe på Vejle Stadion passer den bedste og mest travle kiosk med pølser og drikkevarer m.v. Her har vi heldigvis en større kreds at trække på, men flere ønskes. Den "hårde kerne" udgøres p.t.  af Mogens Thomsen, Gert Roland og H.J. Lund.

 

Bankospil - anden tirsdag i november, hvor der trofast kommer 70-80 medlemmer eller familie til medlemmer og spiller banko om fine gevinster. Stor tak til vore lige så trofaste sponsorer.

---------------

Sådan går et år i VB Oldboys, men vi vil meget gerne have nye tiltag, og derfor hører vi gerne forslag til sådanne. Og da der igen er lidt penge på kistebunden, så behøver alle aktiviteter ikke være indtægtsgivende.

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

.

 

  1. Kassereren aflægger regnskab.

 

Hans Jørgen Lund gennemgik regnskabet for 2019. Oldboysafdelingen tæller 102 medlemmer – 2 flere end sidste år. Regnskabet udviste et overskud på kr. 42.129 og en foreningsformue på kr. 87.210.

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

  1. Disponering af over-/underskud iflg. fremlagt regnskab.

 

Overskuddet er i henhold til regnskabet overført til indeværende regnskabsår.

 

Det overlodes til bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen at træffe beslutning om ydelse af tilskud af foreningsformuen til moderklubben efter de hidtil fulgte retningslinjer.

 

  1. Indkomne forslag.

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

  1. Valg af bestyrelse.

 

Den siddende bestyrelse på 6 medlemmer var alle på valg. Gert Roland ønskede ikke genvalg.  Der var enstemmigt genvalg til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og enstemmigt nyvalg af Ole Dregaard.

 

Den samlede bestyrelse består herefter af: Peter Fruergaard Hansen (formand), Jesper Eis Hansen, Ole Dregaard Hjeresen Jensen, Lars Fuglsang Knudsen, Hans Jørgen Lund (kasserer) og Mogens Thomsen.

 

Formanden takkede Gert Roland for hans indsats gennem mange år i bestyrelsen. Gert modtog vinflasker som anerkendelse for indsatsen.

 

 

Der var ingen punkter under eventuelt.

 

-----------------------

 

Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt og takkede for god ro og orden.

 

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og der udråbtes et VB-leve for klubben.

 

Efterfølgende var der spisning og hyggeligt samvær. Herunder var der arrangeret quiz og kortspilsturnering i ”Agurk” med fine præmier til vinderne.

 

Endelig afholdtes med de fremmødte auktion over Albert Bertelsens signerede litografi, der er en gave fra moderklubben. Hammerslag blev givet til højstbydende med kr. 3.000, som oldboysafdelingen har modtaget kærkomment.

 

 

          Dirigent: Gert Eg                                                                  Ref.: Hans Jørgen Lund