Menu

Referater fra 2020

Generalforsamling den 7. januar 2020 i VB Parken.

Gert Eg blev valgt som dirigent på årets velbesøgte generalforsamling.

 Gert Eg valgt som dirigent

  

Kaj Kohave aflægger beretning for 2019.

I sin beretning glædede formand Kaj Kohave sig over medlems-fremgangen. Seniorklubben er siden sidste generalforsamling vokset med otte medlemmer og rummer nu 85 gamle VB’ere.

Klubben har i 2019 fået to nye æresmedlemmer, idet Otto Ejsing og Helge Olsen er udnævnt. Formanden bemærkede også det skelsættende i, at klubben i Ruth Carlsen fik sit første kvindelige medlem i 2019.

Kohave kunne afsløre forårets program, som rummer foredrag ved Viggo Jensen, Ulrik le Fevre, Keld Bordinggaard og Knud Herbert Sørensen II. Maj-mødet og julefrokosten vil traditionen tro blive afholdt på Gl. Stadion.

Formanden forudskikkede, at efterårets foredragsholdere godt kunne blive hentet uden for fodboldens verden.

Kohave henviste i øvrigt til referaterne på VB’s hjemmeside vedr. det forgangne års aktiviteter.

Beretningen blev vedtaget uden kommentarer.

Hans Jørgen Lund gennemgår regnskabet for 2019.

Hans Jørgen Lund fremlagde det reviderede regnskab, som fremviste et overskud på 2569,- kr. Foreningsformuen er dermed vokset til 20.775 kr.

Der var fra forsamlingen ingen kommentarer til regnskabet.

Hans Jørgen Lund, Conny Laursen og Kaj Kohave genvalgtes til bestyrelsen, Knud Nørregaard, Finn Hansen og Tommy Hansen til aktivitetsudvalget, ligesom Otto Ejsing genvalgtes som revisor.

 

Bestyrelsen 2020: fra venstre: Hans Jørgen Lund, Kaj Kohave og Conny Laursen

Kun vedr. festudvalget var der ændringer, idet Ole Olesen valgte at udtræde. Udvalget fortsætter med Hans Jørgen Lund, Gert Roland og Conny Laursen med mulighed for supplering af Kaj Kohave.

Da der hverken var indkomne forslag eller bemærkninger under Eventuelt, kunne Gert Eg herefter afslutte en i enhver henseende fredelig generalforsamling.

Moderklubbens formand, Thomas Foged, fik herefter ordet for et indlæg om sit og klubbens virke.

Moderklubbens formand Thomas Foged.

Foged, der er cand.oecon, har en trænerfortid i JAI Aarhus, ligesom han har været træner/leder i en række andre klubber. I VB har han virket som holdleder, træner og koordinator for Future Vejle, og han indtrådte i bestyrelsen i 2018. Han har været formand siden august 2019, hvor han afløste Knud Engedal.

Formanden slog fast, at VB Amatør står med gode strømninger, ligesom der også er udfordringer. Der er et godt samarbejde med VB Elite omkring drengeungdom – et samarbejde, der er blevet stærkt forbedret de senere år. Talentudviklingen blomstrer, og klubben producerer nu egne salgsvarer.

Drengetalenterne samles i VB fra U-13 – indtil da er de outsourcet til NFS, som samarbejder med VB omkring de yngste drenge på Nørremarken. Det er ikke ganske problemfrit først at starte elitemiljø i VB fra U-13, fastslog Foged.

VB huser DBU Topcenter for U-10 – U-12.

Pigeafdelingen er voksende, og VB vil gerne angribe træningsmiljøet mere elitært og være den førende pigeungdomsklub i Vejle-området.

Klubben har store udfordringer på ung-senior og senior, erkendte Thomas Foged. Det er vanskeligt at holde på de næstbedste, som ikke når Liga-niveau. VB råder pt kun over et serie 2 herrehold og vil få svært ved at stille serie 5. Seniorfodboldspillere lever i dag et nomadeliv, og klubfølelsen er passé, mente formanden.

Det bedste kvindehold er sunket til Kvindeserieniveau og skulle meget nødig længere ned.

Formanden håber, at et forbedret klubliv vil kunne få flere til at blive i VB. Der var roser til oldboysafd., som er velfungerende.

Foged nævnte vanskeligheden ved at skaffe trænere til sekunda ungdomsholdene, ligesom det skorter på afdelingsledere til at aflaste bestyrelsen. Der mangler i det hele taget hænder – et problem, der er kendt af de fleste andre idrætsklubber. Om eksemplet fra Ry, hvor det er et klubkrav, at forældre hjælper til, er vejen frem, vil tiden vise.

Som eks. på den manglende hjælp nævnte Foged det store ungdomsstævne, VB Cup, som har måttet lade livet pga. for få hænder.

Thomas Foged roste faciliteter og baneforhold.

Målet er at få Elite ud i VB Parken, og der arbejdes seriøst herpå.

En såkaldt Goalbox – anskaffelsespris en lille million – er på ønskelisten, ligesom klubhuset trænger til en kærlig hånd.

Ole Olesen spurgte ind til det acceptable i seniorafd.’s lave sportslige niveau. Formanden konkluderede, at det er vigtigt, at man ikke slår større brød op, end man kan bage – det har der desværre været eks. på i fortiden. Små skridt skal gerne hjælpe både herre- og kvindesenior op på et højere niveau.

Han bad om, at alle hjælper med til at udbrede den positive historie om Vejle Boldklub.

Gert Eg fra Elitens sportsudvalg supplerede med et overslag over, at det vil koste i omegnen af 10 mill. at få prof.afd. ud i VB Parken. Fremtiden vil, som vi kender det, være præget af køb og salg – det nye er, at spillere nu kan sælges direkte fra ungdomsafdelingen qua det vellykkede eliteungdomsarbejde.

Mogens Christensen berettede fra museumsudvalget.

Museet lever og har det godt. Man er kommet på Facebook, og VB-museet råder efterhånden over en imponerende samling af relikvier fra de gyldne tider. Man vil få hjælp til nødvendig konservering.

Mogens Christensen opfordrede alle til at bidrage – også gerne historier/effekter fra sekundaholdene gennem tiden. Ligeledes efterlyste han info om klubbens fane.

    

Mogens Christensen                          Kristian Schmidt 75 år   

Inden den afsluttende klubsang kunne Kaj Kohave overrække flasker til dirigent, foredragsholdere, Ole O., samt til Kristian Schmidt, som siden sidst er blevet 75.

Referent: Ole Kristensen og foto: Thorben/Conny