Menu

Referater fra 2019

Ordinært møde den 8. januar 2019 - Generalforsamling

Der var fint fremmøde til årets første møde i Seniorklubben som samtidig var årets generalforsamling. Der var mødt ca. 56 medlemmer op for at vælge den nye bestyrelse samt repræsentanter til aktivitets- og festudvalg. 

Dagsorden til Generalforsamlingen:  

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning ved Kaj Kohave.
3. Regnskab 2018 ved Hans Jørgen Lund
4. Valg til bestyrelse ( 4 personer) – nuværende Hans Jørgen Lund, Conny Laursen og Kaj Kohave (alle vil gerne fortsætte)
5. Valg til aktivitetudvalg ( 3 personer) – nuværende Knud, Ole V og Finn H (Ole ønsker ikke at fortsætte)
6. Valg til festudvalg/julefrokost (3 personer) – nuværende Hans Jørgen Lund, Gert Roland, Ole Olesen og Conny Laursen( alle vil gerne fortsætte )
7. Indkomne forslag - forslag til ændring af kontingent, herunder tilpasning af seniorklubbens formål/retningslinjer.
8. Eventuelt. 
Gert Eg blev foreslået som dirigent og Gert kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Under bestyrelsens beretning fremhævede Kaj Kohave de mange foredragsholdere, fejring af 58 holdet og fejring af 78 holdet og ikke mindst seniorklubbens 25 års fødselsdag.
Derudover kunne Kaj oplyse at vi nu er 80 medlemmer og at der i 2018 kommet 6 nye til og at vi har mistet to medlemmer - Kaj Johansen og Leif Jacobsen. 
Med hensyn til foredrag så er programmet indtil efteråret på plads og det indebærer at vi bl.a. i maj afholder vores møde på VB´s Museum og i marts måned er inviteret ind på Vejle Stadion, hvor Henrik Tønder vil være vært. 
Herefter gennemgik Hans Jørgen regnskabet for 2018 som udviste et overskud på kr. 1.838,89 og en egenkapital på kr. 18.206,31. Udgifterne er primært til kørsel til foredragsholdere, gaver, tilskud til fejring af 78 holdet, samt  betaling for årsskrift (som bortfalder i 2019)
Herefter var der valg til bestyrelsen, aktivitetudvalg og festudvalg:
Alle tre i bestyrelsen blev genvalgt d.v.s. Kaj Kohave, Hans Jørgen Lund og Conny Laursen.

Eftersom Ole Vedel  ikke ønskede genvalg til aktivitetsudvalget skulle der findes en ny person. Tommy Hansen blev foreslået og valgt. Knud Nørregaard og Finn Hansen modtog genvalg.  

Alle fire i Festudvalget modtog genvalg d.v.s. Hans Jørgen Lund, Gert Roland Ole Olesen og Conny Laursen. 

Der var også genvalg til vores revisor Otto.

Under indkomne forslag lagde bestyrelsen op til nogle få ændringer i retningslinjer, herunder kontingentnedsættelse med kr. 100 / år. - derudover tilpasses retningslinjer således at der åbnes op for at kvinder kan optages i seniorklubben, såfremt de opfylder betingelserne.  (tilrettet formål/retningslinjer fremgår af hjemmesiden) 

Under eventuelt blev det foreslået at VB´s museum fremover kunne være en del af beretningen.

Herefter kunne dirigenten Gert Eg afslutte generalforsamlingen.

 

Billedet til venstre: Bestyrelsen 2019.                                              Billedet til højre: Aktivitetudvalget 2019 (fraværende Finn Hansen)             

   

Ole får en flaske af formanden for en fin indsats i aktivitetsudvalget og til højre har vi festudvalget. 

 

Kontingent for 2019 er kr. 100,00 som bedes indbetalt på konto i Den Jyske Sparekasse:
konto 8131 - 6580689092 - Husk Navn eller MobilePay 21 62 11 63.
Efter generalforsamlingen fik Jørgen Mejer ordet, da der er tradition for at nye medlemmer fortæller lidt om dem selv og deres relationer til VB. Jørgen kunne bl.a. fortælle at han er "født og opvokset på Vejle Stadion".  Derudover indmeldt som aktiv i 1967, træner i 1982/83, kasserer i moderklubbens fra 1984 til 2004. Leder på forskellige niveauer i pengeinstitut i 25 år samt privatrådgiver i 15 år.
 
     
Jørgen Mejer                       og                      Knud Engedal
Formanden for moderklubben Knud Engedal fik det sidste ord på mødet:
- Donation til VB´s ungdom ifm. med Kaj Johansens død udgør kr. 40.000 til specielle formål.
- Den nye kunststofbane bliver indviet med en kamp af superligaholdet i uge 12-13.
- Talent afdelingen er nu fuldtud etableret i VB Parken.
- Superligaholdet træner ikke 100% i VB Parken, da de ikke mener at banerne er gode nok.
- Der er nedsat en gruppe bestående af Henrik Tønder og Knud Engedal mhp tilbygning i VB Parken, til hele den sportslige sektor.
- Kaj Kohave har accepteret at være tovholder i projektet med tilbygningen.
- Jens Møller har påtaget sig opgaven at sælge bande-reklamer i VB Parken.
- Der er store udfordringer i 2019 med seniorfodbolden i moderklubben.
- Derimod går det godt i talentsektoren.
- Endnu engang kunne KE fortælle at klubben mangler frivillige - opgaverne vil blive specificeret.
- Målet for økonomien i 2019 er et budget på kr. 130.000.
Tak til Knud for en god orientering vedrørende moderklubben. 
Som afslutning på mødet kunne Hans Jørgen Lund oplyse at vi mangler frivillige der kan hjælpe til i kiosken på Vejle Stadion ifm. med Superligakampene. Old Boys afdelingen har s.å tjent kr. 38.000 brutto, hvoraf en stor del går til ungdomsafdelingen.
Ole Olesen orienterede om at man starter tirsdags-træning kl. 19.15 for 60+ medlemmer. 
Næste møde er tirsdag den 5. februar kl. 10.00 i VB Parken.
Referat: Conny - Foto Conny/Thorben.