Menu

Om Seniorklubben

Arkiv billede:

Bestyrelsen 2024: fra venstre Hans Jørgen Lund, Kaj Kohave (formand)  og Conny Laursen 

VB´s Seniorklub blev stiftet den 25. oktober 1993. På stiftelsesmødet blev Robert Torntoft valgt til formand og Erik Skaaning som kasserer.   

Formål:
Formålet med Seniorklubben er socialt samvær som opnås gennem et månedligt møde den første tirsdag i hver måned med undtagelse af juli måned. Til disse møder kan der inviteres diverse foredragsholdere og der kan også arrangeres forskellige former for virksomheds besøg.
 
Medlemmer:
VB's seniorklub er for medlemmer over 60 år.
For at kunne blive optaget i VB's Seniorklub, der er en klub for tidligere fodboldspillere, ledere og personer med tæt tilknytning til VB, skal man være fyldt 60 år og være medlem af VB.
 
Kontaktpersoner/bestyrelse:
Formand: Kaj Kohave - tlf: 2924 2539 - e-mail: kaj@kohave.dk
Kasserer: Hans Jørgen Lund - tlf: 2162 1163 - e-mail: hjlund@post1.dknet.dk
Sekretær: Conny Laursen - tlf. 4053 9019 - e- mail: conny.laursen.cl@gmail.com

Formål og Retningslinjer

  1. For at kunne optages i VB´s Seniorklub skal man være aktivt eller passivt medlem af VB´s moderklub, være fyldt 60 år, have spillet fodbold i VB eller været træner/leder i klubben eller på anden måde have udført særlige opgaver til gavn for klubben.
  2. Medlemmer betaler et årligt kontingent på kr. 100,00 
  3. Fra samtlige de i foranstående pkt. 1 indeholdte begrænsninger, vil der kunne dispenseres, hvis et flertal af seniorklubbens medlemmer på ansøgningstidspunktet på et ordinært møde stemmer for optagelsen, idet det dog forudsættes at der på mødedagen er mindst 25 medlemmer til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  4. Hvis et medlem ikke har deltaget i mindst 6 af et års 11 ordinære møder, vil han hvis der ikke er tale om særlige fraværs forhold, som f.eks. sygdom eller anden gyldig grund, være at udmelde efter at han forinden har fået skriftlig eller telefonisk meddelelse fra formanden om den forestående eksklusion.
  5. Valg af formand, kasserer og sekretær.

På hvert års ordinære januar møde er formand, kasserer og sekretær på valg for et år. Afstemningen foregår ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af at der kun er foreslået to kandidater til hver af de tre poster, og disse får samme stemmeantal, foretages lodtrækning.  Hvis der er foreslået mere end to kandidater til hvert af de tre valg og ingen af de foreslåede opnår 50 % af de afgivne stemmer, foretages omvalg, idet der derefter kun kan stemmes på de to kandidater, der har fået flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed ved disse valg fortages lodtrækning.

På samme måde vælges for et år et år ad gangen et aktivitetsudvalg på 4 personer, hvor formanden er født medlem.  Udvalgets navn angiver præcis dets arbejdsprogram. 

Afbud til ordinære møder eller til arrangementer herudover, hvor man har tilmeldt sig, skal ske senest to dage før afholdelsen.  Manglende afbud medfører bøder på beløb, der skal modsvare de udgifter, klubben har haft til fortæring, kørsel og andet, som man har skulle betale for det medlem der ”har glemt” at sende besked indenfor den angivne fastsatte tid. 

 Bestyrelsen 8. januar 2019.

 

Find VB Museets Facebook-gruppe på LINKET HER

 

 

Luk