Menu

Vedtægter

§1

NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED

Klubbens navn er VEJLE BOLDKLUB.

Klubben (foreningen) er stiftet 3. maj 1891.

Hjemsted er Vejle kommune.§2

FORMÅL

Klubben har til formål at udvide kendskabet til samt interessen for fodboldspillet og andre boldspil, herunder give medlemmerne adgang til at udøve spillene.

Klubben er tilsluttet fodboldsportens specialforbund under Danmarks Idræts-forbund, DBU, og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. 
Efter bestyrelsens afgørelse kan klubben tilsluttes andre specialforbund.

I tilknytning til udøvelsen af de forannævnte formål skal klubben være berettiget til at drive kiosk- og restaurationsvirksomhed, samt andre opgaver som står i naturlig forbindelse med hovedaktiviteten.§3

MEDLEMMER

Enhver interesseret kan optages som medlem i klubben.

Medlemmer kan optages som aktive eller passive.

Indmeldelse sker efter de af bestyrelsen fastlagte retningslinier.

Bestyrelsen kan nægte optagelse. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, såfremt den pågældende kræver det.§4

KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Opkrævning sker efter de af bestyrelsen fastlagte politikker og regler.

Udeblivelse med betaling af kontingentet medfører tab af medlemsrettighederne, hvilke først kan generhverves, når samtlige restancer er betalt.§5

HÆFTELSE
For klubbens forpligtelser hæfter alene klubben, hvorimod medlemmerne ikke hæfter.§6

MEDLEMSPLIGTER

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter nærværende love samt de af bestyrelsen fastsatte regler og kan af bestyrelsen ekskluderes, når særlige forhold giver anledning dertil. Forud for sådan eksklusion, skal bestyrelsen give medlemmet adgang til at udtale sig.

Et således ekskluderet medlem kan inden fire uger efter meddelelse er modtaget indanke sagen for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig. Sådan anke har ikke opsættende virkning, men bestyrelsen kan dog tillægge anken sådan virkning.§7

UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske skriftligt efter de af bestyrelsen fastlagte retningslinier med 1 måneds varsel.§8 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer. De vælges af generalforsamlingen blandt klubbens medlemmer, der er fyldt 18 år, og således at formanden vælges særskilt. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at en/tre medlemmer og formanden afgår i ulige årstal, og de to/tre i lige årstal.Yderligere vælges på hvert års generalforsamling en suppleant for et år ad gangen.

§9

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer næstformand og sportslig ledelse for de tre afdelinger:

1) Herrer, senior og old boys

2) Ungdom, drenge og piger

3) Kvinder, senior og old girls.

Bestyrelsen foretager ansættelse/afskedigelse af alt personale indenfor klubbens område, ligesom

bestyrelsen udpeger medlemmer til at varetage specielle funktioner i klubbens arbejde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.§10

Bestyrelsen har det økonomiske og sportslige ansvar.Generalforsamlingen

§11

Generalforsamlingen er i alle klubbens anliggender højeste myndighed.§12

Generalforsamlingen er enten ordinær eller ekstraordinær.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning samt når mindst 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig begæring bilagt forslag til dagsordenen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes inden 8 dage efter begæringens indgivelse, og skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.§13

Alle generalforsamlinger afholdes i Vejle Kommune.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de i Vejle Kommune udgivne dagblade og/eller på klubbens hjemmeside og de sociale medier.§14

Ethvert medlem er berettiget til at afgive stemme på generalforsamlingen. Medlemmer under 16 år repræsenteres ved en forældremyndighedsindehaver, der afgiver stemme på barnets vegne.

Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt.§15

Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen.§16

Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed valgt dirigent. Dirigenten afgør alle formelle spørgsmål på generalforsamlingen.

Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning om ethvert på generalforsamlingen fremkommet emne.§17 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

1:   Valg af dirigent
2:   Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3:   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4:   Indkomne forslag
5:   Valg af medlemmer til bestyrelsen
6:   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
7:   Valg af revisor
8:   Valg af suppleant for revisor
9:   Eventuelt

§18

Intet medlem kan vælges eller genvælges til en tillidspost uden at være til stede på generalforsamlingen, medmindre der foreligger skriftligt tilsagn herom fra den pågældende.§19

Hvor intet andet følger af disse love afgøres alle valg og beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de mødende stemmeberettigede medlemmer.

Til vedtagelse om ændring af disse love kræves ¾ majoritet blandt de mødende stemmeberettigede medlemmer.

Til beslutning om opløsning af klubben kræves dog, at beslutningen vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum, og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.§20

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.§21

TEGNINGSREGEL

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage dispositioner vedrørende fast ejendom.REGNSKAB OG REVISION

§22

Regnskabsåret er 01. juli til 30. juni

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.§23

Regnskabet revideres af 1 af generalforsamlingen valgt revisor, som vælges for 1 år ad gangen.

Yderligere vælges der på hvert års generalforsamling 1 suppleant. Nævnte vælges for 1 år ad gangen.OPLØSNING

§24

Vedtager generalforsamlingen at opløse klubben, skal den samtidig træffe bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med de midler, der ikke medgår til dækning af påhvilende gæld.

Overskydende midler skal altid uddeles til almennyttige formål.

Luk