Menu

Referat af generalforsamling hos Vejle Boldklub d. 17. august 2023

image Bestyrelsen efter generalforsamling. Fra venstre: Benny Gylling, Jakob Thygesen, Malte Skau, Peter Klode & Karina Stelman
30. august 2023 kl. 19:38

Referat af generalforsamling hos Vejle Boldklub d. 17. august 2023

 

1) Valg af dirigent: Hans Jørgen Lund

Det blev konstateret at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, da indkaldelsen blev publiceret d. 02/08-23 på klubbens hjemmeside.

2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Udover at kunne konstatere at fremmødet på generalforsamlingen var historisk lavt, så kunne foreningens formand Thomas Foged aflægge sin beretning om klubbens virke i det seneste år – beretningen kan læses i sin fulde helhed nederst i artiklen.

Forsamlingen tog beretningen til efterretning.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabsansvarlig fra bestyrelsen, Jakob Thygesen, fremlagde det reviderede regnskab.

Forsamlingen godkendte det reviderede regnskab.

4) Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet hæves med 150 kr. pr. halvår for alle aktive medlemmer. Af hensyn til administrationen omkring dette, vil forhøjelsen blive opkrævet første gang med kontingentkørslen for forårssæsonen 2024, dog med tilbagevirkende kraft fra efterårssæsonen 2023, så den samlede kontingentbetaling for forårssæsonen 2024 forhøjes med 300 kr.

Forslaget blev motiveret af bestyrelsen, som bl.a. begrundede kontingentforhøjelsen med stigende udgifter til administration, et budget for næste regnskabsår som krævede handling, samt at der senest for 4 år siden var sket justering af kontingent.

Efter en kort debat omkring bla. beløbets størrelse, og kommentar om manglende annoncering af forslaget over for klubbens medlemmer, blev forslaget enstemmigt godkendt af forsamlingen.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Henriette Eskildsen og Thomas Foged ønskede ikke genvalg. Peter Klode og Karina Stelman blev indstillet af bestyrelsen som nye bestyrelsesmedlemmer. Begge blev valgt ind.

Som følge af at Thomas Foged ikke ønskede genvalg, skulle der findes en ny formand for foreningen. Bestyrelsen indstillede Malte Skau som ny formand, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

6) Valg af suppleant til bestyrelsen

Da bestyrelsen ikke havde nogen kandidater til suppleantrollen, bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen til, om muligt, at finde en egnet suppleant til bestyrelsen.

7) Valg af revisor

Den nuværende revisor Peter Fruergaard Hansen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede i stedet Troels Schmidt Brandt, der hidtil var revisorsuppleant, som foreningen nye revisor. Dette blev godkendt af forsamlingen.

8) Valg af suppleant for revisor

Som ny suppleant for revisor indstillede bestyrelsen den afgående formand, Thomas Foged. Dette blev godkendt af forsamlingen.

9) Eventuelt

Intet særligt at berette.


Formandens beretning 2023

Så er endnu et år gået i VB - moderklubben.

Det blev et godt år.

Sportsligt går det stadig fremad. Herrerne er rykket op i Jyllandsserien og kvinder har flot svaret pladsen i 2. division.

På ungdomssiden er der stadig fremgang i pigeafdelingen, som efterhånden har en størrelse, så vi skal kigge langt for at finde tilsvarende medlemstal.

I den professionelle afdeling blev det også til en oprykning til Superligaen, og lad os håbe, at der går en rum tid, inden vi igen skal snakke op- eller nedrykninger på den front.

2023 blev også året hvor vi kunne sige velkommen til at vores nye naboer i elitehuset. Det er aldeles fremragende at kunne det sportslige setup for HELE klubben herude i VB Parken.

Det er samtidigt også et tegn på at VB vokser, og det stiller store krav til os alle sammen - også i moderklubben.

Derfor er det også min vurdering, at vi som moderklub på en række områder står ved nogle valg og skilleveje som ikke er helt lette.

Ambitioner

Uanset hvor du kommer i VB er der altid ambitioner om at gøre det bedre. Det kan være ift det sportslige setup, ift klubhus, baner eller tilsvarende – men det bliver altid kæmpet for at komme fremad og opad.

Sådan skal det være i VB – og det er rigtigt fedt at opleve og være en del af.

Det rejser imidlertid også nogle problemstillinger.

Og ofte bliver omdrejningspunktet for drøftelserne knappe ressourcer.

De næste skridt på stigen koster penge – også mange penge nogle gange.

Skal vi ikke snart have licens på pigesiden, kunne man eksempelvis spørge. Og jo – det tror jeg står højt på ønskelisten for mange af os – også i bestyrelsen. Men det er bestemt ikke gratis.

En ting er trænere mv. der skal aflønnes, men et akademi-setup er også meget mere end det sportslige.

Det er en forventning om, at alt skal spille. Lige fra tøj til kørsel, kommunikation og administration generelt. Sådan er det sådan set allerede.

Vi er ved at drukne i administration og daglige gøremål i VB Parken. Jeg tror de færreste forestiller sig, hvor stor en opgave det egentligt er, når Hummel skiftes ud med Adidas. Og hvor mange spørgsmål der skal besvares i den forbindelse.

Derfor har vi også i bestyrelsen i det forgangne år haft en række drøftelser af, hvor vi havde mest behov for at investere i fremtiden.

Og det blev i første omgang afsættelsen af en daglig leder, der stod højest på ønskelisten. Så velkommen til dig, Torben. Du har været en savnet mand, og du skal nok få noget at se til.

Ansættelsen af Torben skal også ses i lyset af, at VB Parken efterhånden er blevet en arbejdsplads for mange mennesker. De fleste er rigtigt nok ansat af eliten, men det er meget svært at holde de ting adskilt i det daglige. Fælles brug af anlægget, cafeteriet mv. er blot nogle af snitfladerne.

Økonomi

Det er naturligvis ikke gratis at ansætte en daglig leder. Men hvis en bestyrelse ikke skal køre sur i driftsopgaver, var det – i vores øje – helt nødvendigt.

Vi har en solid økonomi i VB, men som i kan se, når Jakob fremlægger regnskabet, tærer vi for første gang i fire år også på egenkapitalen. Og det kommer vi højst sandsynligt også til næste år.

Derfor er vi også nød til at bede vores medlemmer om at betale lidt mere i kontingent, for at vi kan drive den klub, de har forventninger til. Det dækker ikke hele hullet, men vi synes det må være fair, at alle bidrager.

Det er selvfølgeligt en farlig vej at budgetlægge med underskud. Det går kun i en vis periode med den egenkapital vi har.

Derfor bliver det også en balancegang for den kommende bestyrelse at finde et setup, der er økonomi til. Og der er en del ubekendte faktorer i den forbindelse – fx i hvor høj grad eliten har held og dygtighed til at sælge akademiuddannede talenter videre.

Og vil man videre med fx pigelicensen er det afgørende nødvendigt, at der findes nogle sponsorer, som over en årrække vil finansiere en stor del af investeringen.

Tak for samarbejdet

Generalforsamlingen er jo også stedet, hvor bestyrelsen skal vælges. Og i år er der skiftedag på flere poster.

Kære Henriette

Tusind gange tak for din indsats i bestyrelsen. Jeg måtte tilbage i årbøgerne, for min hukommelse spillede mig et puds. Men det er efterhånden 9 år siden, at du kom ind i bestyrelsen efter en generalforsamling, der var lidt mere velbesøgt end denne.

Jeg kan godt huske vores første møder. Du skulle repræsentere en ny vej for en ny bestyrelse med indskrænket økonomi. Og jeg synes jo nok, at i ødelagde mange gode ting i det setup, der var i VB på det tidspunkt.

De møder gik så vidt jeg husker ikke helt stille af.

Med tiden tror jeg vi fandt ud af, at vi gerne ville mange af de samme ting, og at vores syn på vejen derhen heller ikke var så forskelligt.

Det er blevet til et samarbejde jeg har værdsat, og det har været rart altid lige at kunne drøfte problemstillinger med dig over telefonen, når det har været nødvendigt. Og så finde fælles fodslaw.

Og så har du har været et helt uundværlig omdrejningspunkt og vidensbank for bestyrelsen. Selvfølgeligt også fordi du arbejder herude i det daglige.

Du har helt sikkert leveret mange flere timer end nogen kunne forvente, og jeg tør godt at, at vi uden dig på kontoret og i bestyrelsen havde været ilde stedt.

Så kæmpe stort TAK for indsatsen gennem de seneste 9 år.

Heldigvis er du stadig på kontoret, og det får den nye bestyrelse og ikke mindst Torben stor glæde af.

--

Det bliver også min sidste beretning som formand og bestyrelsesmedlem i VB i denne omgang.

Mit daglige arbejde fylder efterhånden så meget, at jeg ikke kan være den bedste udgave af mig selv som formand. Tiden er simpelthen ikke til det, og derfor er jeg også glad for at kunne give stafetten videre.

Jeg vil se tilbage på de sidste 5 år i bestyrelsen, og de sidste 4 år som formand, med stor glæde.

Stor tak til alle jer i bestyrelsen. Det har været helt afgørende for mig, at bestyrelsen er et rart sted at komme, og der – på trods af divergerende holdninger og ønsker – altid har været loyalitet omkring beslutningerne.

Jeg er glad for, at det er lykkedes at finde gode, nye, kandidater til bestyrelsen, og er helt sikker på, at klubben er i gode hænder hos jer.

Afslutning

Afslutningsvist skal der lyde en tanke herfra til de VB´ere vi har mistet i årets løb. Fra min side i særlig grad Finn Larsen, som gik bort for knapt et år siden. Han har været et stort aktiv for moderklubben, og også en stor hjælp for mig gennem årene.

Og så vil jeg igen i år glæde mig over, at vi har et helt fantastisk fodboldanlæg, nogle helt fantastiske trænere/ledere, forrygende spillere og et personale som hver dag knokler for at vi fremstår i den allerbedste version. Tusind tak til alle, som gør en indsats for VB.

Tak for ordet.

Luk