Menu

Generalforsamling 2022

image

Referat af ordinær generalforsamling i VB Oldboysafdelingen den 28. januar 2022.

 

I generalforsamlingen deltog 22 medlemmer.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.

 

Bestyrelsen foreslog Gert Eg, der valgtes enstemmigt.

Dirigenten slog fast, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

  1. Formandens beretning.

 

Formanden indledte sin beretning med at mindes VB-koryfæer, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Ole Vedel (august 2020),  Tommy Troelsen (marts 2021) og Poul Bilde (april 2021) samt  Robert Torntoft (november 2021). Alle de afdøde var særdeles velkendte for medlemmerne af oldboysafdelingen. Formanden gennemgik kort deres meritter i Vejle Boldklub, og de afdøde mindedes af generalforsamlingen med et øjebliks stilhed.

 

Som følge af, at der under coronakrisen ikke afholdtes generalforsamling i 2021, omfattede formandens beretning såvel kalenderåret 2020 som 2021.

 

Træning: Søndagstræningen foregår fortsat hver uge hele året rundt under Ole Conradsens myndige ledelse. Midtugetræningen er nu tirsdage i perioden 1/10 – 1/4.

 

Turneringshold:

 

Superliga Senior Oldboys (+40) 11-mands spillede sig i 2020 til en 2.-plads og 3.-plads henholdsvis forår og efterår. I 2021 blev placeringerne 1.-plads og 2.-plads i turneringen.

 

Super Veteraner (+50) 7-mands vandt deres turnering både i 2020 og 2021.

 

Senior Oldboys (+60) 5-mands blev etableret i 2020 og endte i debutåret på en sekundær placering, der blev forbedret i 2021.

 

For alle hold gælder fortsat, at foryngelse er ønskværdig.

 

Peter Fruergaard Hansen indstiller sit hverv som holdleder for Superliga Senior Oldboys og Jakob Thygesen træder til.

 

De 2 øvrige hold styres af Lars Fuglsang med bistand af Ole Conradsen.

 

Øvrige aktiviteter:

 

Den traditionelle nytårskur blev gennemført i januar 2020 med 32 deltagere til fodbold og frokost. I 2021 måtte nytårskuren aflyses.

 

Generalforsamling blev senest afholdt i januar 2020 med 23 deltagere. Også generalforsamlingen måtte aflyses i 2021.

 

Efterårsopstart/sommertræf  er gennemført i august både i 2020 og 2021. Arrangementet er begge år gennemført som et aftenarrangement med five a side bold og efterfølgende spisning. I 2021 stod den på helstegt pattegris – med velvilligt tilskud fra moderklubben.

 

Indtægtsgivende aktiviteter:

 

Kridtholdet udgøres fortsat af Børge Mikkelsen, Ole Olesen, Thorben Jensen, Gert Roland  og Erik Rosenlund.

 

Bankospil blev efter aflysning i 2020 genoplivet i november 2021 med deltagelse af ca. 55 personer og et pænt overskud til følge.

---------------

Formandens beretning blev enstemmigt taget til efterretning.

 

  1. Kassereren aflægger regnskab.

 

Hans Jørgen Lund gennemgik regnskaberne for 2020 0g 2021. Regnskabet for 2020 udviste et overskud på kr. 8.872,70 og en foreningsformue på kr. 96.083,37. Overskuddet blev i 2021 på kr. 41.223,50, og foreningsformuen androg ved regnskabsårets udgang kr. 137.306,87

 

Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.

 

  1. Indkomne forslag.

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

  1. Valg af bestyrelse.

 

Den siddende bestyrelse på 6 medlemmer var alle på valg og blev enstemmigt genvalgt

 

Den samlede bestyrelse består herefter af: Peter Fruergaard Hansen (formand), Jesper Eis Hansen, Ole Dregaard Hjeresen Jensen, Lars Fuglsang Knudsen, Hans Jørgen Lund (kasserer) og Mogens Thomsen.

 

 

Problemstillingen om oldboysafdelingens bemanding af kiosken på stadion i forbindelse med hjemmekampe blev atter fremdraget, idet tovholderen for kioskholdet har bebudet, at han indstiller sit virke som sådan. Der har herefter skullet findes en ny person, der kan forestå samling af holdet. Alternative løsninger i oldboysregi har været overvejet, men disse forudsætter etablering af en passende, fast stab, der vil påtage sig opgaven. Der har ikke meldt sig et tilstrækkeligt antal frivillige, og det er i efteråret forud for sæsonafslutningen varslet, at oldboysafdelingen ikke vil kunne fortsætte med kioskbemandingen.

 

Der udspandt sig en debat om de generelt trange tider for frivilligheden, og deltagerne i generalforsamlingen var overvejende af den holdning, at oldboysafdelingen nok kan undvære indtægterne. Konklusionen blev herefter, at det med beklagelse meddeles VB Alliancen, at oldboysafdelingen med virkning fra sæsonen 2022 ikke længere kan forestå bemanding af en kiosk.

 

-----------------------

 

Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt og takkede for god ro og orden. Der udråbtes et VB-leve for klubben

 

Efterfølgende var der spisning af de traditionelle menuer og fortsat hyggeligt samvær.

 

 

          Dirigent: Gert Eg                                                                  Ref.: Hans Jørgen Lund

 

                 (Sign.)                                                                            (Sign.)